[rev_slider_vc alias=”Home1″]

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Aleksandrówku, adres: Aleksandrówek 29a, 98-100 Łask, KRS 0000494043.
 2. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody lub w przypadku jeśli będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. a-c oraz lit. f).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/w celach:
 4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. prawidłowej realizacji zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. prawidłowej realizacji zawartych umów w zakresie danych dodatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 7. realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora lub strony trzeciej takich, jak dochodzenie roszczeń, prowadzenie statystyki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
 8. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które mają prawo do ich dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia (odbiorcami mogą być podmioty gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy np. kurierzy, firmy przewozowe).
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lit. a-b oraz d, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności nie krócej aniżeli 5 lat po upływie terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu cofnięcia rzeczonej zgody.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu uprawnienie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia umowy.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 15. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.